top of page
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

חיסון נגד משברים

אבי מוסקל - מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

צריך להיות עורך חדשות לשעבר
כדי לחשוב כמו אחד כזה

איך אנחנו עושים את זה?

איך אנחנו עושים את זה?

שלבי החיסון

תחקיר יסודי על החברה או הארגון לאיתור נקודות תורפה

בניית תוכנית חיסון משברים ייחודית ומותאמת לארגון ולנסיבות הרלוונטיות

הכנת תיק לשעת משבר תקשורתי, עם הנחיות ברורות לתפעול ומזעור הפגיעה במוניטין

תרגול ואימון הצוות הבכיר בחברה בהתמודדות עם משבר בעזרת אסטרטגיה תקשורתית

שמירה על קשר לצורך עדכון ושמירה על כושר בניהול משבר תקשורתי

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

שלבי החיסון

תחקיר יסודי על החברה או הארגון לאיתור נקודות תורפה

בניית תוכנית חיסון משברים ייחודית ומותאמת לארגון ולנסיבות הרלוונטיות

הכנת תיק לשעת משבר תקשורתי, עם הנחיות ברורות לתפעול ומזעור הפגיעה במוניטין

תרגול ואימון הצוות הבכיר בחברה בהתמודדות עם משבר בעזרת אסטרטגיה תקשורתית

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים

שמירה על קשר לצורך עדכון ושמירה על כושר בניהול משבר תקשורתי.

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
באילו זירות אנחנו פועלים?

באילו זירות אנחנו פועלים?

באילו זירות אנחנו פועלים?

בכלי התקשורת המרכזיים מול עורכים וכתבים

ברשתות החברתיות (ייזום תוכן רלוונטי בטקסט ובוידאו)

בקמפיינים ציבוריים גלויים וסמויים שנועדו להשפיע ישירות על הציבור

בניהול מוניטין לעסקים, מיצוב ושיקום תדמית על פי הצורך

בכלי התקשורת המרכזיים מול עורכים וכתבים

ברשתות החברתיות (פוסטים, סרטונים ועוד בהתאם לצורך)

בקמפיינים ציבוריים גלויים וסמויים שנועדו להשפיע ישירות על הציבור

מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
מוסקל מדיה - תקשורת, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים
באילו משברים אנחנו מטפלים?

מסיבות מובנות, אנחנו מבטיחים חשאיות מלאה לכל לקוחותינו.
הם יכולים להיות ראשי ערים, מנכ"לי חברות גדולות, ארגונים ציבוריים ועמותות פרטיות.
משברים על רקע משפטי או כלכלי, עימותים מול מתחרים ומענה תקשורתי באירועי סייבר.
בכל אחד מהמקרים, אנחנו פועלים למנוע או למזער נזק תדמיתי על מנת לשמור על המוניטין.

באילו משברים אנחנו מטפלים?

באילו משברים אנחנו מטפלים?

מסיבות מובנות, אנחנו מבטיחים חשאיות מלאה לכל לקוחותינו.
הם יכולים להיות ראשי ערים, מנכ"לי חברות גדולות, ארגונים ציבוריים ועמותות פרטיות.
משברים תקשורתיים על רקע משפטי או כלכלי, עימותים מול מתחרים ומענה תקשורתי באירועי סייבר.
בכל אחד מהמקרים, אנחנו פועלים למנוע פגיעה במוניטין או למזער נזק תדמיתי.

bottom of page